{{block type="testimonial/testimonials" name="testimonials" template="testimonial/testimonials.phtml"}}